Polityka Prywatności i Plików Cookies

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Użytkownik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Aflofarm Farmacja Polska sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadającą kapitał w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255; zwany też dalej „Aflofarm”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony wysyłając wiadomość mailową na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl

 1. Definicje: 
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., który jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w niniejszej Polityce cookies.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Aflofarm zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
 4. Aflofarm za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:
  • informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
  • informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
  • rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony.
  • wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli został umieszczony na stronie lub poczty elektronicznej. 
 5. Podane przez Użytkownika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie e-mail Użytkownika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Aflofarm – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO)
  • przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na Aflofarm obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  • dostarczenia aktualnych informacji o produktach na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na dostarczanie treści marketingowych oraz informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego i art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
  Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Aflofarm, przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, prowadzenia procesu rekrutacji lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Aflofarm ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie interes Aflofarm dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. Aflofarm zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Polityce cookies. Po upływie tego czasu Aflofarm usunie lub zanonimizuje dane osobowe Użytkownika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.
 7. Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.
 8. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych. W tym celu informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany; dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 9. Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom, których dane dotyczą. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. utraty poufności, dostępności lub integralności) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, Administrator poinformuje Państwa o takim zdarzeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 10. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego upoważnieni pracownicy, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Aflofarm.
 11. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 12. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy Aflofarm i upoważnione osoby działające na zlecenie Aflofarm, a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu Aflofarm, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Aflofarm), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
 13. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 14. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których Aflofarm może promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze reklamowym.
 15. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.
 17. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

Polityka cookies

 1. Co to są pliki cookies?Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisami internetowymi i przeglądarką. Spełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych.
 2. Rodzaje Cookies
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia;
  • Cookies niezbędne – cookies konieczne do prawidłowego działania naszego Serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas Pani/Pana wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Można zablokować te cookies za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku Serwis może nie działać prawidłowo. Sprawdź listę cookies niezbędnych.
  • Cookies analityczne – chcemy analizować, w jaki sposób Pani/Pan jako Użytkownik korzysta z naszego Serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz Serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google; sprawdź listę cookies analitycznych; (więcej poniżej w Polityce cookies);
  • Cookies reklamowe – chcemy dostarczać Pani/Panu reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Pani/Pana aktywność w naszym Serwisie (np. produkty, które u nas przeglądacie), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Państwa zainteresowań (np. jeśli przegląda Pan/Pani nasze produkty, to później może pojawić się ich reklama w innym serwisie). Okres aktywności tych cookies wynosi do 6 miesięcy. Sprawdź listę cookies reklamowych.
 3. BezpieczeństwoMechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. 
  Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 4. Cele do których wykorzystywane są pliki CookiesKorzystając z naszej strony internetowej bez zmian w swojej przeglądarce, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas niezbędnych plików cookies. Dzięki temu nasz Serwis może być całkowicie bezpieczny i wygodny. Ponieważ szanujemy prawo Użytkownika do prywatności, Użytkownik może zrezygnować z akceptowania niektórych rodzajów plików cookie, dokonując wyboru za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie baneru.Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.Pani/Pana dane osobowe będą profilowane i dopasowywane do Pana/Pani zainteresowań, które ustalimy na bazie przeglądanych treści w Serwisie należącym do Administratora oraz dokonamy analiz statystycznych w celu udoskonalenia usług.Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak, np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 5. Serwisy zewnętrzneAdministrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.
 6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez SerwisUżytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała).Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronach:Firefox: 
  https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczekChrome: 
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop#zippy=Internet Explorer: 
  https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i- zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64dOpera: 
  https://help.opera.com/pl/touch/settings/Safari: 
  https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/ibrw850f6c51/macZe względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje zwykle dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 7. Wymagania SerwisuOgraniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
 8. Dostęp osób trzecich do plików CookiesW ramach naszych ofert online korzystamy z Google Analytics. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Pani/Pana zgody. Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/- aś w naszym Serwisie). Dla dodatkowej ochrony prywatności włączyliśmy anonimizację adresów ID. Dostawca: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland 
  Polityka prywatności:  https://policies.google.com/privacy?hl=de 
  Warunki: https://marketingplatform.google com/about/analytics/terms/us/
  Rezygnacja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
  Ustawienia prywatności: https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in- product&utm_campaign=pp_intro&pli=1Więcej informacji o Google Analytics: Jeśli wyraziłeś zgodę, nasza strona internetowa może korzystać z Google Analytics 4. Stroną wykonawczą dla użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).Zakres przetwarzania: Google Analytics 4 wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. W Google Analytics 4 anonimizacja adresu IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przekazany przez Pani/Pana przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.Odbiorcami danych są/mogą być w szczególności:
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
  • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
  Nie można wykluczyć, że władze USA uzyskają dostęp do danych przechowywanych przez Google. Pliki cookie są ważne przez 14 miesięcy.Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamy i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Sprawdź listę partnerów reklamowych. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do tego, żeby Panią/Pana bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. (…) [np.: „lokalizacji; tego, czy Pani/Pan kliknąła/-ął w naszą reklamę i czy skończyło się to zakupem itd.”].
 9. Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
  2. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
  3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.
Ustawienia cookies